Yue-Xin Huang

Home / People / Researchers / Yue-Xin Huang

Research Fellow

Research Background:
Physics

Pillar / Cluster: Science, Mathematics and Technology

Supervisor

Prof. Yang Shengyuan

Education

  • 2007-2011, University of Science and Technology of China, Bachelor degree
  • 2011-2016, University of Science and Technology of China, PhD degree in physics

Research Interests

Topological Physics

Selected Publications

  1. Yihao Yang, Zhen Gao, Xiaolong Feng, Yue-Xin Huang, Peiheng Zhou, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, Baile Zhang, “Ideal Unconventional Weyl Point in a Chiral Photonic Metamaterial,” arXiv:2007.02003.
  2. Y. X. Zhao, Yue-Xin Huang, and Shengyuan A. Yang, “Z2-projective translational symmetry protected topological phases,” arXiv:2007.00575.
2020-09-24T17:37:17+00:00